خشک کن های تبریدی

خشک کن های تبریدی

کاربرد خشک کنهای تبریدی در سیستمهای هوای فشرده چیست و چگونه عمل میکند
خشک کنهای تبریدی (Refrigerated Air Dryers) یکی از رایج‌ترین و اصلی‌ترین اجزای سیستم‌های هوای فشرده هستند. کاربرد اصلی آنها در حذف رطوبت موجود در هوای فشرده است. زمانی که هوا در سیستم تولید هوای فشرده تولید و فشرده می‌شود، رطوبت ناشی از تبخیر آب موجود در هوا نیز در همراه هوا قرار دارد. این رطوبت ممکن است باعث خرابی و کاهش عمر مفید قطعات و تجهیزات سیستم شود.
عملکرد خشک کن تبریدی به صورت زیر است:
فرایند سرد کردن: در ابتدا، هوا وارد یک تبخیر کننده میشود. در اینجا، هوا با استفاده از یک کمپرسور به فشار بالا فشرده می‌شود و به سپس در برابر یک سطح سرد کننده می‌گذرد. در اینجا، هوا توسط یک مبرد مانند فریون سرد می‌شود و حرارت آن را از دست می‌دهد. این فرایند سرد کردن باعث ایجاد یک تغییر فشار و دمای ناگهانی در هوا می‌شود.
جداسازی رطوبت: به عنوان نتیجه‌ی تغییر دما، رطوبت موجود در هوا به شکل نقطه شبنم تبدیل می‌شود و به عنوان آب مایع جدا می‌شود. این آب جدا شده سپس از سیستم خارج می‌شود تا به صورت متمرکز دفع شود.
احیای هوا: هوا پس از جداسازی رطوبت، به شکل خشک و با کیفیت خروجی از خشک کن خارج می‌شود و به دستگاه‌های مصرف کننده هوا تحویل داده می‌شود.
خشک کنهای تبریدی برای حذف رطوبت از هوای فشرده عملکرد می‌کنند و در نتیجه کاهش خطرات مرتبط با رطوبت، مانند آسیب به قطعات و تجهیزات، کاهش کیفیت فرایندها و کاهش عمر مفید قطعات در سیستم هوای فشرده ایجاد می‌کنند.